Skip to content

The right to family life and to be taken care of by the parents

  • by

Court/Judicial body: Supreme Administrative Court of the Czech Republic
Date: June 8, 2011 CRC
Provisions: Article 3: Best interests of the child Article 9: Separation from parents Article 27: Standard of living
Other international provisions: European Convention on Human Rights (Art. 8: Right to Family life)
Domestic provisions: Act No. 325/1991 Coll., on Asylum (Section 14 and 14a: additional protection provided when there is a reasonable doubt that the expelled alien’s life or health would be in danger in his home State)

Case summary

Background: Following the commission of multiple, serious public order offences, a mother’s right to remain permanently in the Czech Republic was revoked and she was ordered to be returned to Vietnam. Because she had given birth to two children while in the Czech Republic, the mother appealed the decision on the grounds that the State authorities had violated Article 3 of the Convention on the Rights of the Child by failing to consider the best interests of her children in reaching their decision, and that removing her from the country would further violate Article 7 of the Convention by depriving her children of their right to be cared for by their parents. The mother’s claims were rejected by the Regional Court, and she appealed to the Supreme Administrative Court

Issue and resolution: Immigration. The Supreme Administrative Court overturned the decision of the Regional Court and returned the matter to the Regional Court for further proceedings, noting that the Regional Court had failed to carefully consider the mother’s children and their ties with the Czech Republic.

Court reasoning: When considering whether to deport a person from the country, that person’s personal and family relations in the Czech Republic must be taken into account. Specifically, deportation is unlawful where it threatens to disrupt these relations and unacceptably interfere with a person’s personal and family life. Here, the mother and her children had lived in the Czech Republic for many years, and the children had never been to Vietnam and could only speak the language with great difficulty. Moreover, the family was fully acclimated to daily and social life in the Czech Republic, and the children attended a Czech primary school. As such, deporting the mother to Vietnam would amount to a violation of her right to private and family life and run against the best interests of her children. Moreover, forcing the children to move to Vietnam or stay behind without their mother would cause them undue hardship in light of their rights to be raised by their parents and enjoy an adequate standard of living under the Convention on the Rights of the Child.
Excerpt citing CRC and other relevant human rights instruments as published in full-text Czech decision: Z hlediska rodinného života stěžovatelky bude třeba ověřit a zhodnotit všechny okolnosti, které vytváří intenzivní vazby rodiny stěžovatelky k území ČR. Především jde o skutečnost, že stěžovatelka zde dlouhodobě legálním způsobem pobývala a má zde dvě nezletilé dcery, které se na území ČR narodily, nepřetržitě zde žijí a obě již navštěvují základní školu. Stěžovatelka též tvrdí, že dcery jsou plně sociálně i jazykově integrovány. Pokud by tomu tak bylo, lze v rovině obecné jistě připustit, že pokud by (pro zachování nejužších rodinných vazeb) byly dcery nuceny vycestovat se stěžovatelkou do země původu, znamenalo by to pro ně jistě vytržení z dosud pro ně známého prostředí a přenesení do prostředí zcela cizího, na jehož kulturu, zvyky a víceméně ani jazyk nejsou vůbec zvyklé. Vzhledem k tomu, že vyřízení pobytového povolení na Zastupitelském úřadu ČR v Hanoji je vázáno na poměrně dlouhé lhůty, přičemž výsledek je nejistý, znamenalo by vycestování do země původu pro obě dcery vytržení ze známého prostředí a z povinné školní docházky minimálně na dobu tři čtvrtě roku až na jeden rok. Vzhledem k jejich omezené schopnost dorozumět se ve vietnamském jazyce by zřejmě nepřipadalo v úvahu jejich zařazení do tamního systému školního vzdělávání. Ve svém důsledku by toto opatření v podobě vycestování z ČR znamenalo pro obě dcery stěžovatelky přerušení jejich dosavadní životní dráhy na dobu minimálně jednoho roku. Pro starší dceru stěžovatelky, které je nyní 14 let, by nadto mohlo dojít k zásahu do její školní docházky ve velmi významném období, kdy se rozhoduje o jejím budoucím studiu na střední škole. V tomto kontextu je třeba brát ohled i na ustanovení Úmluvy o právech dítěte, kterou je ČR podle čl. 10 Ústavy vázána, a to především na čl. 3, podle kterého musí být zájem dítěte předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí uskutečňované orgány veřejné moci; podle čl. 9 jsou smluvní státy povinny zajistit, aby dítě nemohlo být odděleno od svých rodičů proti jejich vůli, podle čl. 27 uznávají smluvní státy právo každého dítěte na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní duchovní, mravní a sociální rozvoj. Na dalším místě by bylo vhodné, aby krajský soud doplnil následující skutková zjištění, která nevyplývají ze správního spisu, avšak mohla by být v dané věci podstatná. Jde především o zjištění, nakolik se povinnost vycestování skutečně reálně dotýká i dcer stěžovatelky; zda je například možné, aby byly svěřeny do péče nějaké blízké osoby v ČR, popřípadě jejich otců. Ze skutkových zjištění totiž není ani zřejmé, zda stěžovatelka žije po rozvodu s prvním manželem sama, nebo zda žije s otcem mladší dcery. Ze správního spisu je pouze zřejmé, že matka stěžovatelky, která s nimi žije ve společné domácnosti, není schopná péče o své vnučky, neboť z důvodu své nemoci sama vyžaduje péči.

CRIN comments: CRIN believes this decision is consistent with the CRC. As noted by the Court, Article 3 mandates that the best interests of children be a primary consideration in all proceedings that concern them, undoubtedly including family immigration matters. When considering these matters, courts and immigration authorities must also bear in mind children’s right to be raised by their parents as far as possible under Article 9 of the Convention and, where relevant, their right to “a standard of living adequate for the child’s physical, mental, spiritual, moral and social development” under Article 9 of the Convention.

Citation: 2 Azs 8/2011-55 Link to Full Judgment: http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0008_2Azs_110_20110609093655_prevedeno.pdf